İşçi Özlük Dosyasında Bulunması Gerekenleremoji4 - İşçi Özlük Dosyasında Bulunması Gerekenler


kalem - İşçi Özlük Dosyasında Bulunması Gerekenler

İşçi özlük dosyası düzenleme, saklama ve ibraz etme yükümlülüğü 4857 sayılı İş Kanunu’nun 75’nci maddesinde yer almaktadır. Buna göre; işverenler, çalıştırdıkları her bir işçi için, özlük dosyası düzenlemek zorundadırlar. İşçi özlük dosyasında, kimlik bilgilerinin yanı sıra, işverenlerin İş Kanunu ve diğer Kanunlara istinaden düzenlemek mecburiyetinde oldukları belgeler saklanmalıdır. Ayrıca, ibrazı istenildiği takdirde, işçi özlük dosyalarının yetkili birimleri gösterilmesi zorunludur.

İşçi Özlük Dosyasında Bulunması Gereken Belgeler

kitap 1 - İşçi Özlük Dosyasında Bulunması Gerekenler

Kanunda işçi özlük dosyasının içeriği ile ilgili, keskin bir çerçeve çizilmemiştir. Yani işçi özlük dosyasında bulunması gerekenler tek tek sayılmak suretiyle sınırlamaya gidilmemiştir. Bunun yerine, gerek İş Kanunu gerekse diğer Kanunlarca zorunlu kılınmış belge ve kayıtlar olarak ifade edilmiştir. Böylece genel ve asgari bir çerçeve belirlenmiştir. Bu durum, işverenlerce işçi özlük dosyası düzenlenirken, Kanunlarca düzenlenmesi ve(ya) saklanması zorunlu belgelerin yanı sıra, olası işçi – işveren uyuşmazlıklarında ispat yükü açısından önem teşkil edebilecek ihtiyari belgelerin de muhafaza edilmesi şeklinde yorumlanabilir.

Diğer yandan ise, Kanunlarca bazı işçiler için zorunlu tutulan belgelerin bazı işçiler için zorunlu tutulmadığı gerçeğinden hareketle, işçi özlük dosyalarının her işçi için aynı içeriğe sahip olmayabileceği yani işçi özlük dosyalarının öznel (kişisel) olduğu açıkça ortadadır. Basit bir örnekle ifade etmek gerekirse, erkek işçiler için, işçinin askerlik durumunu gösterir belgeyi bulundurmak gerekirken; herkesin bildiği üzere ülkemizde kadın işçilerin askerlik yapması söz konusu olmadığından, kadın işçilerin özlük dosyalarında böyle bir belgenin bulunma imkanı yoktur. Ancak, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 75’nci maddesinin ikinci fıkrasınca zorunlu tutulan süresi bir yıl veya bir yıldan fazla olan iş sözleşmeleri gibi belgelerin ise, her işçinin özlük dosyasında bulunması zorunludur.

Özetlemek gerekirse; işçinin işe alımında işverene ibraz etmesi gereken belgelerden başlamak suretiyle, işçinin çalışma süresi içinde gerek İş Kanunu gerekse diğer Kanunlarca zorunlu tutulan her türlü belge, kayıt, tutanak, rapor, form vb. evraklardan bilhassa ıslak imzalı olanların ve hatta Kanunlarca zorunluluğu bulunmasa bile uyuşmazlık halinde ispat yükü taşıyabileceği değerlendirilen bir takım evrakların işçi özlük dosyasında muhafaza edilmesi yerinde olacaktır.

İşçi Özlük Dosyası Düzenlememekten Doğan İdari Para Cezası

belge - İşçi Özlük Dosyasında Bulunması Gerekenler

İş Kanunu’nun 104’üncü maddesinde; işçi özlük dosyası düzenleme yükümlülüğünü yerine getirmeyen işveren veya işveren vekiline idari para cezası uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

Sosyal Güvenlik Kanunu’nda düzenlenen ve sigortasız işçi çalıştırmayla ilgili idari para cezası için ise “Sigortasız İşçi Çalıştırmanın Cezası Nedir?” başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir